ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ และการบริหารจัดการ

 

บริษัท ณัฐทรงรัฐ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ต้นแก้วแอสโซซิเอทคอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 36/86 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ 92/26 ถ.พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 40 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านงานกฎหมาย, งานเร่งรัดหนี้สิน และงานสืบทรัพย์บังคับคดีตลอดจนตรวจสอบข้อมูลบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นถึงความรวดเร็ว มาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลายาวนานบริษัทฯได้จัดรูปแบบการให้บริการเพื่อมุ่งให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะต้องมีการประสาน การเร่งรัดหนี้สิน การดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์บังคับคดี ให้ควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะทำงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเภทหนี้ไว้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทฯ เห็นว่าการให้บริการโดยประสานงานทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันมักเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเนื่องจากไม่ทราบว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด บริษัทฯ จึงได้วางรากฐานการบริหารจัดการภายในองค์กรและวางรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นฐานข้อมูลในการประสานงานระหว่างงานเร่งรัดหนี้สิน งานฟ้องคดี และงานสืบทรัพย์บังคับคดี เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกันและเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามผล เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานให้ดี เพื่อก้าวไปสู่กลุ่มบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคงต่อไป

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริการครบวงจร บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมและศีลธรรม”

พันธกิจ

  • พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และองค์การ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทำงาน
  • เสริมสร้างเครือข่ายออกสู่พื้นที่รอบนอก
  • ตอบสนองนโยบายของลูกค้าอย่างเคร่ดครัด ถูกต้องและรวดเร็ว
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

OUR STAFF

นายทัฬห์สิทธา เลิศหิรัญนพคุณ

นายทัฬห์สิทธา เลิศหิรัญนพคุณ

กรรมการผู้จัดการ
นายสายฝน เหล่ามาลา

นายสายฝน เหล่ามาลา

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
นางสาวเก็จชณัฐ แสงสุทธิ์

นางสาวเก็จชณัฐ แสงสุทธิ์

กรรมการฝ่ายบัญชีการเงิน