WHAT WE OFFER

บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท

 • ฟ้องคดีแพ่ง
 • ฟ้องคดีอาญา
 • ฟ้องล้มละลาย
 • ฟ้องขับไล่รื้อถอน
 • เร่งรัดหนี้สินก่อนฟ้อง และควบคู่ชั้นฟ้อง
 • บริการด้านสืบทรัพย์-บังคับคดี
 • การยึด, การอายัด
 • การดูแลการขายทอดตลาด
 • การรับเงินจากการอายัด
 • การรับเงินจากการขายทอดตลาด
 • การติดตามเอาทรัพย์คืน